Brazilian Rio de Janeiro State Championship

2021

Managing Vasco da Gama in the Brazilian National Second Division in Brazil

Brazilian National Second Division

2021

Managing Vasco da Gama in the Brazilian National Second Division in Brazil