Name
Maccabi Netanya
Nation
Israel
Division
Israeli Premier League
Reputation
95
Average Age
21.53
Balance
£457k
Wage Budget
£0
Training Facilities
13
Youth Facilities
12
Youth Academy
10
Stadium Capacity
13610
Average Attendance
6500
Ability
64.6
Potential
71

Maccabi Netanya Players

Name Age Position Wage Value Cost Expires Rating Potential
Dani Amos 33 GK £2k £43k £300m 31-05-2022
Raz Karmi 24 GK £993 £29k £32k 31-05-2022
Sharon Feldman 17 GK £100 £0 £0 31-05-2024
Roy Leib 19 GK £222 £11k £394k
Zlatan Šehović 19 D/WB (L) £2k £116k £1m 31-05-2023
Kellian van der Kaap 21 D (C) £2k £64k £415k 31-05-2021
Yuval Sade 20 D (C), DM £221 £17k £339k 31-05-2022
Shir Tzedek 30 D (C) £3k £18k £16k 31-05-2022
Esmael Sobeh 16 D (C) £142 £100 £60k 31-05-2022
Matan Levi 18 D (C) £135 £807 £56k 31-05-2021
Dolev Azulay 22 D (C) £1k £55k £312k 31-05-2022
Karem Gormes 16 D (C) £142 £100 £35k 31-05-2022
Ido Vayer 23 D/WB/M/AM (R) £438 £8k £7k 31-05-2021
Idan Avitov 17 D (R) £152 £0 £0 31-05-2021
Karem Jaber 19 D (R) £222 £58k £841k 31-05-2023
Aviv Kanarik 17 D (C), DM £142 £106 £5k 31-05-2021
Rotem Keller 17 DM, M (C) £152 £234 £96k 31-05-2021
Noam Yaso 18 DM £100 £106 £0 31-05-2021
Aviv Avraham 24 M/AM (LC) £2k £76k £279k 31-05-2021
Omri Gandelman 20 D (C), DM, M (C) £222 £59k £645k 31-05-2024
Gabi Kanikovsky 22 M (LC), AM (RLC) £3k £201k £833k 31-05-2021
Eylon Yerushalmi 23 M (RC), AM (C) £943 £31k £96k 31-05-2021
Almog Cohen 31 D (C), DM, M (C) £8k £85k £300m 31-05-2023
Elad Shahaf 22 M/AM (L) £943 £33k £251k 31-05-2022
Hen Ezra 31 M (L), AM (RL) £2k £57k £46k 31-05-2022
Haim Asefa 18 AM (L) £100 £112 £38k 31-05-2021
Roy Korin 17 AM (L) £222 £57k £575k 31-05-2024
Aboubacar Doumbia 20 AM (RL), ST (C) £2k £124k £2m 31-05-2022
Lameck Banda 19 AM (RL), ST (C) £3k £305k £595k
Kevaughn Frater 25 AM (RL), ST (C) £2k £93k £144k 31-05-2021
Ron Ashkenazi 21 ST (C) £222 £33k £354k 31-05-2022
Ben Azubel 26 ST (C) £1k £58k £83k 31-05-2021
Fernand Gouré 18 ST (C) £867 £21k £287k 31-05-2021
Eyal Abadi 17 AM (RL) £100 £112 £63k

Maccabi Netanya Loaned Out Players

Name Age Position Wage Value Cost Expires Rating Potential
Andeshi Mola 20 AM (RL) £117 £513 £81k 31-05-2023
Amit Taktuk 19 M (C) £100 £106 £0 31-05-2020
Golan Elkaslasy 26 GK £867 £16k £6k 31-05-2023
Tomer Litvinov 22 GK £222 £13k £163k 31-05-2023
Tomer Tsarfati 16 GK £142 £0 £0
Razi Abu Hamdan 18 GK £100 £0 £0
Amit Merigen 21 GK £100 £0 £0
Aasam Aysha 21 D (L) £100 £0 £0 31-05-2021
Lenny Aharon 22 D (C), DM £222 £37k £166k 31-05-2021
Guy Monstirsky 19 D (C) £100 £100 £0 31-05-2021
Shalev Samorlo 19 D (C) £135 £810 £74k 31-05-2020
Shadi Kabha 20 DM £100 £106 £0 31-05-2019
Naftali Balay 23 D (C), DM, M (C) £582 £12k £62k 31-05-2019
Paz Blander 19 M (C) £111 £347 £20k 31-05-2021
Aviel Asras 22 DM, M (C) £111 £364 £0
Yarin Sharabi 21 AM (RL) £222 £37k £422k
Ram Juhaja 21 ST (C) £222 £7k £211k
Ayad Haj 20 AM (RL), ST (C) £135 £879 £130k
Ahmad Taha 19 ST (C) £100 £112 £20k
Roey Mordechai 19 ST (C) £222 £11k £307k 31-05-2023
Shoval Gozlan 26 AM (L), ST (C) £1k £71k £51k 31-05-2021

Maccabi Netanya Staff